3.22.2014

Arctic Corridor


Soome on alustanud uue transpordikoridori arendamisega. Projekti nimi on Arctic Corridor. Arctic Corridor (AC) on uus globaalse tähtsusega majandusregioon ja transpordi- ning arengukoridor. Arctic Corridor ühendab Läänemere regiooni Põhja-Jäämere süvasadamatega ning on läänepoolseks alguspunktiks uuele Põhja-Jäämerest läbi liikuvale globaalsele transporditeele (Northern Sea Route) Euroopa ja Aasia ühendamiseks.  Arctic Corridor on mitmeid osapooli ja projekte ühendav arendus kuhu kuuluvad muuhulgas Arctic Railway, Soomes riiklik tee nr 4 arendamine (TEN-T osa), Ivalo lennujaam (TEN-T osa) ning Põhja-Jäämere piirkonna majanduse arendamine.


Arctic Railway on raudtee Rovaniemi ja Kirkenesi vahel. Raudtee arendamine on jaotatud etappideks.

Etapp 1: Rovaniemi - Sodankylä raudtee. Pikkus 145 km, raudtee ulatub ka Sodankylä kaevandusteni. Ruadteelõigu orienteeruv maksumus on 365 miljonit eurot. Minimaalne kaubaveo maht on 1,5 miljonit tonni.

Etapp 2: Sodankylä - Kirkenesi raudtee. Pikkus 362 km. Kogumaksumus 1,2 miljardit eurot millest Norra tasub 40%. Minimaalne kaubaveo maht 3 miljonit tonni.

Oluline on ka see, et Arctic Corridor on seotud teiste piirkonna transpordikoridoridega nagu Bothnian Corridor, Nordic Triangle Rail Baltica ja Via Baltica. Rahvusvaheliste transpordikoridoridega ja maavaradega seonduvalt on RBR varasemalt kirjutanud siin.
KAART / MAP: Arctic Corridor. Allikas / Source

Kevitsa ja Sakatti kaevandused moodustavad Arctic Railway põhinõudluse. Samuti oleks see alternatiivseks transpordiühenduseks Sokli kaevandusele. Kesk-Lapimaal on märkimisväärne metallimaakide kaevandamise potentsiaal sajanditeks.

Fraseri Instituudi hindangul on Soome ja Rootsi maailma ühed parimad kohad maavarade kaevandamiseks  vaatamata sellele, et Skandinaavia looduskaitse seadused on karmid ja nende täitmist jälgitakse karmilt.

Maavarade kaevandamise õiguste omandamine ning kaevandajate omavaheline konkurents muudavad piirkonna atraktiivseks ka maakide töötlejatele ning maavarade otsimisega tegelevatele firmadele. Kaevandusprojektidel on märkimisväärne mõju Arktika piirkonna majandusarengule. Järgmise paari aasta jooksul investeeritakse ainuüksi Põhja-Soome üle 2 miljardi euro. Logistikaprojektide arendamine nagu uued raudteed, maanteed jmt lisavad veel 700 miljonit eurot investeeringute raha. Kaevandussektori tegutsemine mõjutab ka kaupade transporti ja äriturismi Põhja-Soome, Norra ja Rootsi vahel. Kaevandusprojektid ja nendega kaasnevad tarneahead avaldavad suurt mõju tööhõivele. Kaevandused loovad otse ca 2000 uut töökohta millele lisandub ca 6000 töökohta kaudselt.
 
Transporditeed Aasiasse on mööda Northern Sea Route (NSR) marsruuti kolmandiku võrra lühemad kui traditsioonilistel marsruutidel. Tänu sellele on marsruut konkurentsivõimelisem kuna hoiab kokku aega, kütust ja erinevaid heitmeid. Samuti saab tänu IMO väävlidirektiivile pidada ühendust läbi Kirkenesi sadama ka Kesk-Euroopa ja Ameerikaga. Kirkenes on Rotterdamist sama kaugel kui Kemi sadam.

Suessi Kanalist Hiinani on meretee 12 050 NM (nautical mile - meremiil) ja kestab 37 päeva, kuid mööda NSR-i kõigest 6 500 NM ehk 21 päeva. See tähendab, seda et kui kauba saatjale ei ole kiirus oluline, siis NSR on väga sobilik ka üha populaarsemaks muutuvale üliaeglasele mere sõidule. Aeglane sõit hoiab oluliselt kokku kütusekulusid ja see on viimasel ajal meresõidul populaarsust võitnud taktika aeglase kauba transpordiks.

Baltic Transport Journal kirjutas 2013 aastal, et Venemaal on alustatud maailma kõige suurema ja võimsama tuumajäälõhkuja ehitusega. Jäämurdja LK60 maksab 1,1-1,2 miljardit Eurot ja saab energia kahelt RITM-200 reaktorilt. Jäämurdja pikkus saab olema 173 meetrir ja laius 34 meetrit. Eelduste kohaselt lastakse uus jäälõhkuja vette 2015 aasta novembris kuid katsetused kestavad kuni 2017 aasta detsembrini.

KAART / MAP. Northern Sea Route´ konkurentsieelis. / Competitive advatage of Northern Sea Route. Allikas / Source

Hinnanguliselt 20-30% kasutamata gaasivarudest ja 5-13% kasutamata naftavarudest asub Arktika regioonis. Nafta- ja gaasiväljad Barnetsi meres on tulevikus oluliseks transpordinõudluse tekitajaks. Suurim projekt on Shtokmani maardla arendamine Venemaa vetes. Arctic Corridor oma strateegilise asukohaga on olulisim ja kiireim ühendustee maavaradeni Arktikas. Hea taristu ning kõrge elukeskkonna kvaliteet pakuvad häid puhke- ja eluvõimalusi.

KAART / MAP. Nafta- ja gaasimaardlad Põhja-Jäämeres. / Gas and oil fields in Arctics. Allikas / Source

Arctic Corridor video
Lapland: Our heart is Gold & Other Minerals - mining industry video.
------------------------

 Summary in English: Finland has begun developing a new transportation corridor. The project is called Arctic Corridor. Arctic Corridor (AC) is a new globally important economic region and transportation and development corridor. Arctic Corridor connects Baltic Sea with Arctic Sea deepwater ports and is westernmost entry point for Northern Sea Route (NSR). Northern Sea Route is a new and global transportation route between Europe and Asia. Arctic Corridor is a general term for various development initiatives such as Arctic Railway construction, development of national road nr 4 in Finland (part of TEN-T), Ivalo airport (TEN-T) and economic development of Arctic area.


Arctic Railway is a railroad in northern Finland between Rovaniemi and Kirkenes. Development of the project has been split into two phases.

Phase 1: Rovaniemi - Sodankylä railroad. Length 145 km, railroad goes to Sodankylä mines as well. Approximate construction cost is 365 million Euros. Minimum cargo volume to justify the investmend is 1,5 million tonnes.

Phase 2: Spdankylä - Kirkenes railroad. Length 362 km. Approximate cost 1,2 bn Euros out of which Norway pays 40%. Minimum cargo volume to justify the investmend is 3 million tonnes.


It is important to draw attention to the fact that Arctic Corridor fits well with other transport corridors in the regions: Bothnian Corridor, Nordic Triangle, Rail Baltica and Via Baltica. RBR blog has previously written about international transportation corridors and natural resources in Scandinavia.


Kevitsa and Sakatti mines create base demand for Arctic Railway. In addition AC would be alternative route for Sokli mines. Central Lapland in Finland has significant mining potential for more than 100 year.

Fraser Institute believes that Finland and Sweden are among the top destinations for mining industry despite harsh environmental laws.

Mineral claims and vigorous commercial expansion are stimulating competition – as well as refining processes and prospecting. Mining projects have a significant impact on Arctic economic development. Mining investments for the next several years bring in over 2 bn Euros of investment. Additionally over 700 million euros would be invested for improving railroad and road infrastructure. Mining industry induces cargo transportation and business travels between Northern-Finland, Norway and Sweden. Mining projects improve local job markets by creating over 2000 new jobs directly in mining related industries and over 6000 indirect jobs.
KAART / MAP . Põhja-Soome maavarad / Northern-Finland mineral deposits. Allikas / Source
Cargo transportation via Northern Sea Route (NSR) is 1/3 shorter compared to traditional routes. Because of that: time, fuel and CO2 emissions can be saved. In addition, Kirkenes port is not affected by IMO sulphur regulations. Therefore Kirkenes port can be used for connections with Central-Europe and Northern-America. Kirkenes is as far as Kemi is from Rotterdam.

Sea routes through Suez canal to China are 12 050 nautical miles (NM) and 37 days long compared to 6 500 NM  and 21 days for NSR. This means that NSR is suitable alternative for those shippers who do not have time constraints. Low steaming reduces fuel costs significantly.
Baltic Transport Journal in 2013 reported that Russia has begun constructing the largest and most powerful nuclear icebreaker. Ice breaker LK60 would cost 1,1-1,2 bn EUR and will be powered with RITM-200 twin-reactor. The ship would be 173 m long and 34 m wide. Estimated completion time is in November 2015 after which two years of various testing is needed.


Approximately 20-30% of unused gas reserves and 5-13% of unused oil reserves is found in Arctics. Oil- and gas fields in Barents sea are in the future important sources for transportation demand. Largest gas project is Shtokman field development by Russia. Arctic Corridor with its strategic location is shortest and quickest connection to natural resources in Arctics. Well developed infrastructure and high living environment offer good place for both living and leisure.


Allikad / Sources:
Growth through arctic resources

Arctic railway Rovaniemi - Kirkenes
http://www.arcticcorridor.fi/

No comments:

Post a Comment